جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 97832
  تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 11:16
  تعداد بازدید : 492

  قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)»

  قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)»
  قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)» 
  منتشره در روزنامه رسمی شماره 20698 مورخ 10/1/1395
  شماره 90708/569-22/12/1394
  حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
  عطف به نامه شماره 18600/48358 مورخ 19/2/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل 78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
   
  شماره ۱۶۸۰۷۹-27/12/1394
  وزارت راه و شهرسازی 
  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل 78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90708/569 مورخ 22/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
  رئیس جمهور ـ حسن روحانی
   
  قانون تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)»
  ماده واحده ـ اصلاحات واردشده به ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل 78/1973) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل 78/1973 مصوب ۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳) کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی) با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می شود.
   
  بسم الله الرحمن الرحیم

  قطعنامه ام ای پی سی (۶۰) ۱۸۹ مصوب ۲۶ مارس ۲۰۱۰ (6/1/1389)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۷۶) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)
  (افزودن فصل ۹ جدید به ضمیمه ۱ مارپل)
  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (از این پس به عنوان «کنوانسیون ۱۹۷۳» از آن یاد می شود) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل 78/73) اصلاح شده است، واگذار می کنند،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات ضمیمه ۱ مارپل 78/73،
  ۱- اصلاحات ضمیمه (۱) کنوانسیون مارپل 78/73 در خصوص افزودن فصل (۹) جدید درباره الزامات خاص استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب، را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۱ (12/11/1389) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها، یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، درتاریخ اول آگوست ۲۰۱۱ (10/5/1390) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف های مارپل 78/73 ارسال نماید؛ و 
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل 78/73 نیستند ارسال نماید.
   
  پیوست
  اصلاحات ضمیمه ۱ کنوانسیون مارپل جهت افزودن فصل ۹- الزامات خاص استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب
  فصل ۹ جدید به شرح زیر افزوده می شود:
  «فصل ۹- الزامات خاص استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب
  مقرره ۴۳
  الزامات خاص استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب
  ۱) به استثنای شناور های فعال در زمینه تضمین ایمنی کشتی ها یا شرکت کننده در عملیات جستجو و نجات، حمل موارد زیر به صورت بار فله، یا حمل و استفاده از آنها به عنوان سوخت در منطقه قطب جنوب، به شکل تعریف شده در مقرره ۷-۱۱-۱ ضمیمه ۱ ممنوع است: 
  ۱- نفت خام با چگالی بیش از ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد؛
  ۲- نفت هایی، به غیر از نفت خام، با چگالی بیش از ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، یا چسبندگی جنبشی نفت خام با چگالی بیش از ۱۸۰ میلی مترمربع بر ثانیه در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد؛ یا
  ۳- نفت کوره، قیر و مخلوط های آنها.
  ۲) در مواردی که عملیات پیشین شامل حمل یا استفاده از نفت های مندرج در بندهای ۱-۱ تا ۳-۱ این مقرره شده اند، نیازی به پاکسازی یا شستشوی تانکرها یا لوله ها نیست.»
  قطعنامه ام ای پی سی (۶۰) ۱۹۰ مصوب ۲۶ مارس ۲۰۱۰ (6/1/1389)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن اصلاح شده است.
  (منطقه کنترل انتشار آمریکای شمالی)
  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «کنوانسیون» ۱۹۷۳ از آن یاد می شود)، ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) و ماده (۴) تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳، (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷» از آن یاد می شود) اصلاح شده است، که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، واگذار می کنند.
  همچنین با توجه به اینکه به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضمیمه ۶ با عنوان مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی ها (که از این پس به عنوان «ضمیمه ۶» از آن یاد می شود) به کنوانسیون ۱۹۷۳ افزوده شد،
  به علاوه با توجه به اینکه نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶ مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (۵۸) ۱۷۶، متعاقب پذیرش آن در اول ژانویه ۲۰۱۰ (11/10/1388)، در تاریخ اول جولای ۲۰۱۰ (10/4/1389) لازم الاجراء خواهد شد،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶ 
  ۱- اصلاحات ضمیمه ۶ که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۱ (12/11/1389) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها، یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند ۲ فوق، در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۱ (10/5/1390) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف های کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، ارسال نماید؛ و 
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، نیستند، ارسال نماید. 
   
  پیوست
  اصلاحات مقرره های ۱۳، ۱۴ و پیوست جدید شماره ۷ نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶ مارپل
  ۱- بند (۶) مقرره ۱۳ به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۶- از نظر این مقرره، مناطق کنترل انتشار عبارتند از:
  ۱- منطقه آمریکای شمالی، به معنای منطقه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛ و
  ۲- هرگونه منطقه دریایی دیگر، از جمله هرگونه منطقه دریایی تعیین شده از سوی سازمان طرح معیارها و فرایندهای مندرج در پیوست ۳ این ضمیمه».
  ۲- متن زیر جایگزین بند (۳) مقرره ۱۴ می شود:
  «۳- از نظر این مقرره، مناطق کنترل انتشار عبارتند از:
  ۱- منطقه دریای بالتیک به گونه تعریف شده در مقرره ۱.۱۱.۲ ضمیمه ۱ و منطقه دریای شمال به گونه تعریف شده در جزء (ج) بند (۱) مقرره ۵ ضمیمه ۵؛
  ۲- منطقه آمریکای شمالی، به معنای منطقه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛ و
  ۳- هر منطقه دریایی دیگر، از جمله هر منطقه بندری تعیین شده از سوی سازمان طبق معیارها و فرایندهای مندرج در پیوست ۳ این ضمیمه»
  ۳- پیوست ۷ جدید به شرح زیر افزوده می شود:
   
  پیوست ۷
  منطقه کنترل انتشار آمریکای شمالی (مقرره ۱۳.۶ و مقرره ۱۴.۳)
  منطقه آمریکای شمالی از نواحی زیر تشکیل می شود:
  ۱- منطقه دریایی نزدیک سواحل ایالات متحده آمریکا و کانادا در اقیانوس آرام، محصورشده به وسیله خطوط اقصر فاصله (ژئودزیک) که مختصات زیر را به هم متصل می کند: 
   
   

   
  ۲- منطقه دریایی نزدیک سواحل ایالات متحده آمریکا، کانادا و فرانسه (سنـپیرـاِـمیکلون) در اقیانوس اطلس و ساحل ایالات متحده آمریکا در خلیج مکزیک، محصورشده به وسیله خطوط اقصر فاصله (ژئودزیک) که مختصات زیر را به هم متصل می کند:
   
   
   
   
   


   
  ۳- منطقه دریایی نزدیک سواحل جزایر هاواییایی هاوایی، ماوی، اواهو، مولوکائی، نیئی هاوو، کاوائی، لانائی و کاهوئولاوه، محصورشده به وسیله خطوط اقصر فاصله (ژئودزیک) که مختصات زیر را به هم متصل می کند:
   
   


  قطعنامه ام ای پی سی (۶۲) ۲۰۰ مصوب ۱۵ جولای ۲۰۱۱ (24/4/1390)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۷۶) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)
  (مقررات منطقه ویژه و تعیین دریای بالتیک به عنوان منطقه ویژه
  به موجب ضمیمه ۴ مارپل)
  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف محول به کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «کنوانسیون ۱۹۷۳» از آن یاد می شود) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل 78/73) اصلاح شده است، واگذار می کنند،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات ضمیمه ۴ مارپل ۷۸/۷۳،
  ۱- اصلاحات ضمیمه ۴ کنوانسیون مارپل، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول جولای ۲۰۱۲ (11/4/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها، یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند ۲ فوق، در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست آن را برای تمامی طرف های مارپل 78/73 ارسال نماید؛ و 
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل 78/73 نیستند، ارسال نماید.
   
  پیوست
  اصلاحات ضمیمه ۴ کنوانسیون مارپل
  ۱- بندهای (۵) مکرر، (۷) مکرر و (۷) مکرر دوم جدید به مقرره ۱ اضافه می شوند:
  «۵ مکرر ـ منطقه ویژه به معنای منطقه ای دریایی است که به دلایل فنی مشخص مرتبط با وضعیت اقیانوس شناختی و بوم شناختی خود و ویژگی های خاص تردد خود، نیاز به تصویب شیوه های الزامی ویژه برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از فاضلاب دارد.
  مناطق ویژه عبارتند از:
  ۱- منطقه دریای بالتیک به گونه تعریف شده در مقرره ۲-۱۱-۱ضمیمه ۱؛ و 
  ۲- هر منطقه دیگر دریایی تعیین شده از سوی سازمان طبق معیارها و فرایندهای تعیین مناطق ویژه در خصوص آلودگی دریا ناشی از فاضلاب کشتی ها. [به قطعنامه (الف. ۹۲۷ (۲۲) مجمع، دستورالعمل تعیین مناطق ویژه به موجب مارپل 78/73 و دستورالعمل شناسایی و تعیین مناطق بسیار ویژه دریایی مراجعه نمایید.]
  ۷ مکرر ـ مسافر به معنای هر شخصی غیر از اشخاص زیر می باشد:
  ۱- فرمانده و اعضای خدمه یا اشخاص دیگر استخدام شده یا مشغول به کار در هر سمتی در کشتی در ارتباط با فعالیت آن کشتی؛ و 
  ۲- کودک زیر یک سال.
  ۷ مکرر دوم ـ کشتی مسافری به معنای کشتی حامل بیش از ۱۲ مسافر می باشد.
  برای اجرای مقرره ۳-۱۱ کشتی مسافری نوساز به معنای کشتی مسافری است که:
  ۱- قرارداد ساخت آن در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ (11/10/1394) یا پس از آن منعقد شده است، یا در نبود قرارداد، در این تاریخ یا پس از آن، تیر حامل کشتی گذاشته شده یا در مرحله ای مشابه از ساخت قرار داشته باشد؛ یا
  ۲- تحویل آن دو سال یا بیشتر پس از اول ژانویه ۲۰۱۶ (11/10/1394) صورت بگیرد.
  کشتی مسافری کنونی به معنای کشتی مسافری است که کشتی مسافری نوساز نباشد.»
  ۲- بند ۲ جدید به مقرره ۹ اضافه می شود:
  «۲- در کنار الزامات بند ۱، هر کشتی مسافری که طبق مقرره ۲ ملزم به پیروی از الزامات این ضمیمه است و الزامات مقرره ۳-۱۱ در مورد آن در مناطق ویژه اجراء می شود، باید به یکی از سامانه های فاضلاب زیر مجهز باشد:
  ۱- یک دستگاه پردازش فاضلاب از انواع تأیید شده توسط مرجع دریایی، با در نظر گرفتن استانداردها و شیوه های آزمایش تدوین شده از سوی سازمان [به (پیش نویس ۲۰۱۲ برابر با ۱۳۹۱) دستورالعمل اجرای استانداردهای مواد خروجی و آزمایش های عملکرد دستگاه های پردازش فاضلاب، مصوب کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی سازمان به موجب (قطعنامه ام ای پی سی ...) مراجعه نمایید.]؛ یا
  ۲- یک مخزن با ظرفیت کافی تأییدشده توسط مرجع دریایی برای نگهداری تمام فاضلاب، با در نظر گرفتن فعالیت کشتی، تعداد سرنشینان و عوامل مرتبط دیگر. این مخزن باید مطابق تأیید مرجع دریایی ساخته شود و ابزاری برای نشان دادن مقدار محتویات خود داشته باشد.»
  ۳- متن زیر جایگزین مقرره ۱۱ کنونی می شود:
  مقرره ۱۱: تخلیه فاضلاب
  الف ـ تخلیه فاضلاب از کشتی های غیرمسافری در تمامی نواحی و تخلیه فاضلاب از کشتی های مسافری در نواحی خارج از مناطق ویژه.
  ۱- تخلیه فاضلاب به دریا با رعایت الزامات مقرره ۳ این ضمیمه ممنوع است، به استثنای مواردی که:
  ۱- فاضلاب خردشده و ضدعفونی شده با استفاده از سامانه تأییدشده از سوی مرجع دریایی طبق مقرره ۲-۱-۹ این ضمیمه در فاصله ای بیش از سه مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل تخلیه می شود، یا فاضلاب خردنشده یا ضدعفونی نشده در فاصله ای بیش از دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل تخلیه می شود، مشروط بر اینکه در هریک از موارد، فاضلاب در مخزن نگهداری شده باشد، یا فاضلاب دارای فضولات حیوانی نباید به صورت یک مرتبه، بلکه به صورت مداوم با سرعتی متوسط در حالت حرکت کشتی با سرعت حداقل چهار گره دریایی تخلیه شود؛ سرعت تخلیه در این حالت باید توسط مرجع دریایی طبق استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان تأیید شود [به توصیه نامه استانداردهای سرعت تخلیه فاضلاب پردازش نشده از کشتی ها، مصوب کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی طی قطعنامه ام ای پی سی (۵۵) ۱۵۷ مراجعه نمایید.]؛ یا
  ۲- کشتی دارای یک دستگاه پردازش فاضلاب فعال مورد تأیید باشد که از سوی مرجع دریایی به منظور وجود الزامات عملیاتی موضوع مقرره ۱-۱-۹ این ضمیمه تأیید شده باشد و خروجی آن، بقایای جامد شناور قابل مشاهده یا تغییر رنگ در آب اطراف محل تخلیه ایجاد نکند.
  ۲- مفاد بند (۱) در مورد کشتی های فعال در آب های تحت صلاحیت یک کشور و کشتی های از مبدأ سایر کشورها در این آب ها و در حال تخلیه فاضلاب طبق الزامات سختگیرانه تر وضع شده از سوی آن کشور اعمال نمی شود.
  ب ـ تخلیه فاضلاب از کشتی های مسافری در مناطق ویژه
  ۳- با رعایت مفاد مقرره ۳ این ضمیمه، تخلیه فاضلاب از کشتی های مسافری در منطقه ویژه در موارد زیر ممنوع است:
  الف) برای کشتی های نوساز در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ (11/10/1394) یا پس از آن، با رعایت بند (۲) مقرره ۱۲ مکرر؛ و
  ب) برای کشتی های موجود در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۸ (11/10/1396) یا پس از آن، با رعایت بند (۲) مقرره ۱۲ مکرر،
  بجز در مواردی که شرایط زیر تأمین شده باشد:
  کشتی دارای یک دستگاه پردازش فاضلاب فعال مورد تأیید باشد که از سوی مرجع دریایی به منظور وجود الزامات عملیاتی موضوع مقرره
  ۱-۲-۹ این ضمیمه تأیید شده باشد و خروجی آن، بقایای جامد شناور قابل مشاهده یا تغییر رنگ در آب اطراف محل تخلیه ایجاد نمی کند.
  پ ـ الزامات کلی
  ۴- در صورتی که فاضلاب با زایدات یا آب زاید موضوع ضمائم دیگر مارپل مخلوط شده باشد، الزامات آن ضمائم باید در کنار الزامات این ضمیمه مورد رعایت قرار بگیرند.»
  ۴- مقرره ۱۲ مکرر جدید به شرح زیر اضافه می شود:
  «۱۲ مکرر ـ تسهیلات دریافت برای کشتی های مسافری در مناطق ویژه 
  ۱) هر طرفی که خط ساحلی آن در یک منطقه ویژه قرار دارد، متعهد است نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل نماید:
  ۱- تسهیلات دریافت فاضلاب در بنادر و پایانه های واقع در منطقه ویژه و مورد استفاده کشتی های مسافری وجود دارد؛
  ۲- این تسهیلات از ظرفیت کافی متناسب با نیاز این کشتی ها برخوردار هستند؛ و 
  ۳- این تسهیلات بدون ایجاد هرگونه تأخیر غیرضروری برای این کشتی ها فعالیت می کنند.
  ۲) دولت هر طرف مرتبط باید سازمان را از اقدامات اتخاذشده در راستای بند (۱) این مقرره مطلع سازد. پس از دریافت اطلاعات لازم طبق بند (۱)، سازمان باید تاریخی را برای لازم الاجراء شدن الزامات مقرره ۳-۱۱ برای آن منطقه تعیین نماید. سازمان باید تعیین این تاریخ را حداقل دوازده ماه پیش از تاریخ تعیین شده به اطلاع تمامی طرف ها برساند. پیش از تاریخ تعیین شده، کشتی های فعال در آن منطقه ویژه باید الزامات مقرره ۱-۱۱ این ضمیمه را رعایت نمایند.»
   
  اصلاحات فرم گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از فاضلاب
  ۱- متن زیر تحت عنوان «مشخصات کشتی» اضافه می شود:
  نوع کشتی برای اجرای مقرره ۳-۱۱ [حسب مورد حذف شود.]:
  کشتی مسافری نوساز/موجود 
  کشتی غیرمسافری
  ۲- بند ۱-۱× به صورت زیر اصلاح می شود:
  ۱-۱× مشخصات دستگاه پردازش فاضلاب:
  نوع دستگاه پردازش فاضلاب ..............
  نام تولیدکننده ..............
  مرجع دریایی تأیید می نماید این دستگاه پردازش فاضلاب از استانداردهای خروجی مندرج در قطعنامه ام ای پی سی (شش)۲ پیروی می نماید.
  مرجع دریایی تأیید می نماید این دستگاه پردازش فاضلاب از استانداردهای خروجی مندرج در قطعنامه ام ای پی سی (۵۵)۱۵۹ پیروی می نماید.
  مرجع دریایی تأیید می نماید این دستگاه پردازش فاضلاب از استانداردهای خروجی مندرج در قطعنامه ام ای پی سی ...[شماره قطعنامه ام ای پی سی پس از تصویب استاندارد در جلسه آتی ام ای پی سی درج خواهد شد.] پیروی می نماید.
   
  قطعنامه ام ای پی سی (۶۲) ۲۰۱ مصوب ۱۵ جولای ۲۰۱۱ (24/4/1390)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۷۶) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۷)
  (ضمیمه ۵ تجدیدنظرشده مارپل)
  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «کنوانسیون ۱۹۷۳» از آن یاد می شود) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل 78/73) اصلاح شده است، واگذار می کنند،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات به ضمیمه ۵ مارپل 78/73،
  ۱- اصلاحات ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپل، 78/73 که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول جولای ۲۰۱۲ (11/4/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها، یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست آن را برای تمامی طرف های مارپل 78/73 ارسال نماید؛ و 
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف به مارپل 78/73 نیستند ارسال نماید.

  پیوست
  ضمیمه ۵ تجدیدنظرشده مارپل
  مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی ها
  مقرره ۱- تعاریف
  از نظر این ضمیمه:
  ۱- لاشه حیوان به معنای جسد هرگونه حیوانی است که به عنوان کالا، در کشتی حمل می شده و در طول سفر تلف یا خلاص شده باشد.
  ۲- بقایای بار به معنای بقایای هرگونه باری است که تحت الزامات ضمائم دیگر این کنوانسیون قرار نمی گیرد و پس از بارگیری یا تخلیه، از جمله بارگیری یا تخلیه زایدات یا دورریختنی ها، در شرایط خشک یا مرطوب یا در داخل آب شستشو، بر روی عرشه یا داخل انبارها باقی می ماند، اما شامل گرد و خاک بار باقیمانده بر روی عرشه پس از جارو کردن یا گرد و خاک روی سطوح بیرونی کشتی نمی شود.
  ۳- روغن آشپزی به معنای هرگونه روغن خوراکی یا چربی حیوانی است که برای تهیه یا پخت غذا استفاده شده یا قرار است استفاده شود، اما خود غذای تهیه شده از این روغن ها را شامل نمی شود.
  ۴- زایدات داخلی به معنای تمامی انواع زایدات تولیدشده در فضاهای اقامتی کشتی است که تحت الزامات ضمائم دیگر قرار نمی گیرد. زایدات داخلی شامل آب آلوده خاکستری نمی شود.
  ۵- در حال حرکت به معنای در حرکت بودن کشتی در مسیر یا مسیرهایی، از جمله انحراف از کوتاه ترین مسیر مستقیم است که تا حد امکان از نظر هدایت کشتی، باعث می شود هرگونه تخلیه از کشتی در بیشترین سطح ممکن و معقول از آب پخش شود. 
  ۶- تجهیزات صیادی به معنای هرگونه ابزار فیزیکی یا قطعات آنها، یا ترکیبی از موارد است که به منظور صید یا کنترل صید بعدی یا پرورش موجودات زنده (ارگانیزم های) دریایی یا آب شیرین بر روی سطح یا داخل آب یا بر روی بستر دریا قرار می گیرد.
  ۷- سکوهای ثابت یا شناور به معنای سازه های ثابت یا شناور مستقر در دریا است که در زمینه اکتشاف، بهره برداری یا فرایندهای فراساحلی مرتبط با منابع معدنی بستر دریا فعالیت می کنند.
  ۸- زایدات خوراکی به معنای مواد غذایی فاسدشده یا فاسدنشده است و شامل میوه ها، سبزیجات، محصولات لبنی، محصولات مرغ و گوشت و بقایای غذای تولیدشده در کشتی می شود.
  ۹- زباله به معنای تمامی انواع زایدات خوراکی، زایدات داخلی و زایدات عملیاتی، تمامی اقلام پلاستیکی، بقایای بار، روغن آشپزی، تجهیزات صیادی و لاشه های حیوان ایجادشده در طول فعالیت عادی کشتی است که باید به صورت مداوم یا ادواری تخلیه شود، بجز موادی که در سایر ضمائم این کنوانسیون تعریف یا فهرست شده اند. زباله، شامل ماهی های تازه یا تکه های آن که در نتیجه فعالیت های صیادی در طول سفر، یا فعالیت های پرورش ماهی نیازمند حمل ماهی هایی مانند سخت پوستان برای قرار گرفتن در تسهیلات پرورش و حمل ماهی هایی از جمله سخت پوستان از تسهیلات پرورش به ساحل برای پردازش، ایجاد می شوند، نمی شود. 
  ۱۰- خاکستر زباله سوز به معنای خاکستر و دوده ناشی از استفاده از زباله سوزهای کشتی برای سوزاندن زباله ها است.
  ۱۱- نزدیک ترین ساحل. عبارت «از نزدیک ترین ساحل» یعنی از خط مبدأیی که برمبنای آن، دریای سرزمینی منطقه مورد نظر طبق حقوق بین الملل تعیین می شود، بجز در مواردی که برای مقاصد این کنوانسیون، «از نزدیک ترین ساحل» از ساحل شمال شرقی استرالیا به معنای خطی است که با اتصال نقطه ای بر روی ساحل استرالیا به مختصات ´۰۰ °۱۱ جنوبی و ´۰۸ °۱۴۲ شرقی 
  به نقطه ای به مختصات ´۳۵ °۱۰ جنوبی و ´۵۵ °۱۴۱ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۰۰ °۱۰ جنوبی و ´۰۰ °۱۴۲ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۱۰ °۰۹ جنوبی و ´۵۲ °۱۴۳ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۰۰ °۰۹ جنوبی و ´۳۰ °۱۴۴ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۴۱ °۱۰ جنوبی و ´۰۰ °۱۴۵ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۰۰ °۱۳ جنوبی و ´۰۰ °۱۴۵ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۰۰ °۱۵ جنوبی و ´۰۰ °۱۴۶ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۳۰ °۱۷ جنوبی و ´۰۰ °۱۴۷ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۰۰ °۲۱ جنوبی و ´۵۵ °۱۵۲ شرقی،
  سپس به نقطه ای به مختصات ´۳۰ °۲۴ جنوبی و ´۰۰ °۱۵۴ شرقی،
  سپس به نقطه ای بر روی ساحل استرالیا به مختصات ´۴۲ °۲۴ جنوبی و ´۱۵ °۱۵۳ شرقی ترسیم می شود.
  ۱۲- زایدات عملیاتی به معنای تمامی زایدات جامد (از جمله دوغاب) است که تحت الزامات سایر ضمائم کنوانسیون قرار نمی گیرند و در طول نگهداری یا فعالیت عادی کشتی یا در طول چینش یا جابجایی بار در کشتی ایجاد می شوند. زایدات عملیاتی شامل مواد و افزودنی های پاک کننده در انبارها و آب شستشوی خروجی نیز می شود اما آب آلوده خاکستری، آب خن، یا سایر موارد تخلیه ضروری برای فعالیت کشتی را، با در نظر گرفتن دستورالعمل سازمان دربر نمی گیرد.
  ۱۳- پلاستیک به معنای ماده ای جامد است که جزء اصلی آن توده پلیمری یک یا چندمولکولی است که در طول فرایند ساخت پلیمر ایجاد می شود (شکل می گیرد) یا به صورت محصولی تمام شده به کمک گرما و یا فشار ساخته می شود. پلاستیک ویژگی های متنوعی از سخت و شکننده تا نرم و انعطاف پذیر دارد. از نظر این ضمیمه، «تمامی مواد پلاستیکی» به معنای تمامی زباله های تشکیل شده یا شامل پلاستیک به هر شکل، از جمله طناب های سنتزی، تورهای صیادی سنتزی، کیسه های پلاستیکی زباله و خاکستر محصولات پلاستیکی است.
  ۱۴- منطقه ویژه به معنای منطقه ای دریایی است که به دلایل فنی مشخص مرتبط با وضعیت اقیانوس شناختی و بوم شناختی خود و ویژگی های خاص تردد خود به تصویب شیوه های الزامی ویژه برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله نیاز دارد.
  از نظر این ضمیمه، مناطق ویژه عبارتند از منطقه دریای مدیترانه، منطقه دریای بالتیک، منطقه دریای سیاه، منطقه دریای سرخ، منطقه خلیج ها، منطقه دریای شمال، منطقه قطب جنوب و منطقه کارائیب بزرگ، مطابق تعریف زیر:
  ۱- منطقه دریای مدیترانه به معنای بخش اصلی دریای مدیترانه از جمله خلیج ها و دریاهای آن با حدود میان دریای مدیترانه و دریای سیاه توسط مدار °۴۱ شمالی و از غرب تا تنگه های جبل الطارق در نصف النهار ´۳۶ °۵ غربی است.
  ۲- منطقه دریای بالتیک به معنای بخش اصلی دریای بالتیک از جمله خلیج بوسنی و خلیج فنلاند است و ورودی به دریای بالتیک توسط مدار اسکا در اسکاگراک به مختصات ´8/44 °۵۷ شمالی مشخص می شود.
  ۳- منطقه دریای سیاه به معنای بخش اصلی دریای سیاه با حدود میان دریای مدیترانه و دریای سیاه توسط مدار °۴۱ شمالی است.
  ۴- منطقه دریای سرخ به معنای بخش اصلی دریای سرخ از جمله خلیج های سوئز و عقبه است و حدود آن از جنوب توسط خط مبنای ترسیم شده میان رأس سی آن (´5/28 °۱۲ شمالی و ´6/19 °۴۳ شرقی) و حسن مراد (´4/40 °۱۲ شمالی و ´2/30 °۴۳ شرقی) مشخص می شود.
  ۵- منطقه خلیج ها به معنای منطقه دریایی در شمال غربی خط مبنای ترسیم شده میان رأس الحد (´۳۰ °۲۲ شمالی و ´۴۸ °۵۹ شرقی) و رأس الفسته (´۰۴ °۲۵ شمالی و ´۲۵ °۶۱ شرقی) است.
  ۶- منطقه دریای شمال به معنای بخش اصلی دریای شمال از جمله دریاهای آن با حدود میان موارد زیر است:
  ۱- دریای شمال در جنوب مدار °۶۲ شمالی و شرق نصف النهار °۴ غربی؛
  ۲- اسکاگراک، با حد جنوبی مشخص شده در شرق اسکا (به مختصات ´8/44 °۵۷ شمالی)؛ و 
  ۳- کانال مانش و ورودی های آن در شمال مدار ´۳۰ °۴۸ شمالی و شرق نصف النهار °۵ غربی.
  ۷- منطقه قطب جنوب به معنای منطقه دریایی در جنوب مدار °۶۰ جنوبی است.
  ۸- منطقه کارائیب بزرگ به معنای خلیج مکزیک و بخش اصلی دریای کارائیب از جمله خلیج ها و دریاهای آن و بخشی از اقیانوس اطلس است که با حدود میان مدار °۳۰ شمالی از فلوریدا به سمت شرق تا نصف النهار ´۳۰ °۷۷ غربی، سپس خطی متصل شده به نقطه تلاقی مدار °۲۰ شمالی و نصف النهار °۵۹ غربی و سپس به نقطه تلاقی مدار ´۲۰ °۷ شمالی و نصف النهار °۵۰ غربی و سپس خطی به سوی جنوب شرقی تا حد شرقی گویان فرانسه مشخص می شود.
  مقرره ۲- اجراء
  بجز در مواردی که به وضوح به گونه ای دیگر عنوان شود، الزامات این ضمیمه در مورد تمامی کشتی ها اعمال می شود.
  مقرره ۳- ممنوعیت عمومی تخلیه زباله به دریا
  ۱- تخلیه تمامی انواع زباله به دریا ممنوع است بجز مواردی که در مقرره های ۴، ۵، ۶ و ۷ این ضمیمه عنوان شده است.
  ۲- بجز موارد مذکور در مقرره ۷ این ضمیمه، تخلیه تمامی مواد پلاستیکی، شامل و نه منحصر به طناب های سنتزی، تورهای صیادی سنتزی، کیسه های پلاستیکی زباله و خاکستر محصولات پلاستیکی به دریا ممنوع است.
  ۳- بجز موارد مذکور در مقرره ۷ این ضمیمه، تخلیه روغن آشپزی به دریا ممنوع است.
  مقرره ۴- تخلیه زباله خارج از مناطق ویژه
  ۱- تخلیه زباله های زیر به دریا در خارج از مناطق ویژه با رعایت مفاد مقرره های ۵، ۶ و ۷ این ضمیمه تنها در حالتی مجاز است که کشتی در حال حرکت باشد و در بیشترین فاصله ممکن از نزدیک ترین ساحل و در هر صورت در حداقل فواصل زیر قرار داشته باشد:
  ۱- سه مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل، برای زایدات خوراکی که از خردکن یا آسیاب گذشته باشند. این زایدات خوراکی خرد یا آسیاب شده باید بتوانند از صافی با دریچه های حداکثر بیست و پنج میلی مترمربع عبور نمایند.
  ۲- دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل، برای زایدات خوراکی که مطابق جزء (۱) فوق پردازش نشده اند.
  ۳- دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل، برای بقایای باری که به کمک روش های مرسوم موجود قابل تخلیه نباشند. این بقایای بار نباید حاوی موادی باشند که با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان به عنوان ماده مضر برای محیط زیست دریایی طبقه بندی شده اند.
  ۴- لاشه های حیوانات باید در بیشترین فاصله ممکن از نزدیک ترین ساحل، با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان تخلیه شوند.
  ۲- مواد یا افزودنی های پاک کننده در آب شستشوی انبارها و سطوح خروجی را در صورتی می توان به دریا تخلیه کرد که با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان به عنوان ماده مضر برای محیط زیست دریایی طبقه بندی نشده باشند.
  ۳- در صورتی که زباله با موادی مخلوط یا آلوده شده باشد که مشمول ممنوعیت تخلیه یا الزامات متفاوتی برای تخلیه هستند، الزامات سخت گیرانه تر باید اعمال شود.
  مقرره ۵- الزامات خاص تخلیه زباله از سکوهای ثابت یا شناور
  ۱- تخلیه هرگونه زباله از سکوهای ثابت یا شناور به دریا با رعایت مفاد بند (۲) این مقرره و همچنین از تمامی کشتی های دیگر در کنار یا در فاصله کمتر از پانصد متر از این سکوها ممنوع است.
  ۲- زایدات خوراکی را در صورتی که این زایدات از خردکن یا آسیاب گذشته باشند می توان از سکوهای ثابت یا شناور واقع در فاصله بیش از دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل، و همچنین از تمامی کشتی های دیگر در کنار یا در فاصله کمتر از پانصد متر از این سکوها به دریا تخلیه کرد. این زایدات خوراکی خرد یا آسیاب شده باید بتوانند از صافی با دریچه های حداکثر بیست و پنج میلی مترمربع عبور نمایند.
  مقرره ۶- تخلیه زباله در مناطق ویژه
  ۱- تخلیه زباله های زیر به دریا در مناطق ویژه تنها در شرایط زیر و در حالتی مجاز است که کشتی در حال حرکت باشد:
  ۱- تخلیه زایدات خوراکی در بیشترین فاصله ممکن از نزدیک ترین ساحل و حداقل دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل یا توده یخی. زایدات خوراکی باید خرد یا آسیاب شده باشند و بتوانند از صافی با دریچه های حداکثر بیست و پنج میلی مترمربع عبور نمایند. زایدات خوراکی نباید به هیچ گونه زباله دیگری آلوده شده باشند. تخلیه محصولات برگرفته از گوشت پرندگان، از جمله ماکیان و تکه های آنها تنها در صورتی در منطقه قطب جنوب مجاز است که پیش از تخلیه پردازش و استریل شده باشند.
  ۲- تخلیه بقایای باری که به کمک روش های مرسوم موجود قابل تخلیه نباشند، چنانچه تمام شرایط زیر محقق شود:
  ۱- بقایای بار، مواد و افزودنی های پاک کننده موجود در آب شستشوی انبارها فاقد موادی است که با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده سازمان به عنوان ماده مضر برای محیط زیست دریایی طبقه بندی شده اند؛
  ۲- بندر مبدأ و مقصد بعدی کشتی در داخل منطقه ویژه قرار داشته باشند و کشتی در طول سفر بین این دو بندر از منطقه ویژه خارج نشود؛
  ۳- تسهیلات دریافت کافی در این بنادر با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان وجود نداشته باشد؛ و 
  ۴- در صورت احراز شرایط جزء های ۱-۲، ۲-۲ و ۳-2 این بند، آب شستشوی انبارها حاوی بقایای بار باید در بیشترین فاصله ممکن از نزدیک ترین ساحل یا توده یخی و حداقل دوازده مایل دریایی از نزدیک ترین ساحل یا نزدیک ترین توده یخی تخلیه شود.
  ۲- مواد یا افزودنی های پاک کننده در آب شستشوی انبارها و سطوح خروجی را در صورتی می توان به دریا تخلیه کرد که این مواد با در نظر گرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان به عنوان ماده مضر برای محیط زیست دریایی طبقه بندی نشده باشند.
  ۳- الزامات زیر (علاوه بر الزامات بند ۱ این مقرره) برای منطقه قطب جنوب اعمال می شود:
  ۱- هر طرفی که کشتی ها از بنادر آن به سوی منطقه قطب جنوب عزیمت یا از آنجا به بنادر آن طرف مراجعت می کنند باید اطمینان حاصل نماید تسهیلات کافی برای دریافت تمام زباله از تمام کشتی ها، بدون ایجاد تأخیر غیرضروری برای آنها و متناسب با نیاز کشتی های استفاده کننده، در اولین فرصت ممکن در آن بنادر پیش بینی شده است؛
  ۲- هر طرف باید اطمینان حاصل نماید تمامی کشتی های تحت پرچم خود پیش از ورود به منطقه قطب جنوب از ظرفیت کافی برای نگهداری تمام زباله ایجادشده در طول فعالیت کشتی در این منطقه برخوردار هستند و همچنین ترتیباتی برای تخلیه این زباله ها در تسهیلات دریافت پس از بازگشت از این منطقه برقرار شده است.
  ۴- در صورتی که زباله با موادی مخلوط یا آلوده شده باشد که مشمول ممنوعیت تخلیه یا الزامات متفاوتی برای تخلیه هستند، الزامات سخت گیرانه تر باید اعمال شود.
  مقرره ۷- استثنائات
  ۱- الزامات مقرره های ۳، ۴، ۵ و ۶ این ضمیمه در موارد زیر اعمال نمی شود:
  ۱- تخلیه ضروری زباله از کشتی به منظور تأمین ایمنی کشتی و سرنشینان، یا نجات جان افراد در دریا؛ یا
  ۲- ریزش تصادفی زباله در نتیجه صدمه به کشتی یا تجهیزات آن، مشروط بر اینکه تمامی اقدامات احتیاطی متعارف، پیش و پس از بروز صدمه، برای تقلیل یا جلوگیری از این ریزش تصادفی اتخاذ شده باشد؛ یا
  ۳- ریزش تصادفی تجهیزات صیادی از کشتی، مشروط بر اینکه تمامی اقدامات احتیاطی متعارف برای جلوگیری از این ریزش اتخاذ شده باشد؛ یا
  ۴- تخلیه تجهیزات صیادی از کشتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی یا ایمنی کشتی و خدمه آن.
  ۲- استثناء در حال حرکت:
  ۱- الزام در حال حرکت در مقرره های ۴ و ۶ در مورد تخلیه زایدات خوراکی که مشخص باشد نگهداری آنها در کشتی خطرات بهداشتی جدی برای سرنشینان ایجاد می کند، اعمال نمی شود.
  مقرره ۸- تسهیلات دریافت
  ۱- هر طرف باید از تأمین تسهیلات کافی در بنادر و پایانه ها برای دریافت زباله از کشتی ها بدون ایجاد تأخیر غیرضروری برای آنها و متناسب با نیاز کشتی های استفاده کننده اطمینان حاصل نماید.
  ۲- هر طرف، باید تمامی موارد ادعایی عدم کفایت تسهیلات ارائه شده به موجب این مقرره را به منظور اطلاع رسانی به سایر طرف های متعاهد، به سازمان اعلام نماید.
  ۳- تسهیلات دریافت در مناطق ویژه
  ۱- هر طرف که خط ساحلی آن در کنار منطقه ویژه قرار دارد متعهد می شود اطمینان حاصل نماید که در اسرع وقت، در تمام بنادر و پایانه های واقع در منطقه ویژه، تسهیلات کافی برای دریافت زباله، با در نظر گرفتن نیازهای کشتی های استفاده کننده، تأمین می شود.
  ۲- هر طرف مرتبط باید سازمان را از اقدامات اتخاذنموده در راستای جزء ۱-۳ این مقرره مطلع سازد. پس از دریافت اطلاعات لازم از این قبیل، سازمان باید تاریخی را برای لازم الاجراء شدن الزامات مقرره ۶ این ضمیمه برای آن منطقه تعیین نماید. سازمان همچنین باید تعیین این تاریخ را حداقل دوازده ماه پیش از تاریخ تعیین شده به اطلاع تمامی طرف ها برساند. پیش از تاریخ تعیین شده، کشتی های فعال در آن منطقه ویژه باید الزامات مقرره ۴ این ضمیمه در خصوص تخلیه در خارج از مناطق ویژه را رعایت نمایند.
  مقرره ۹- کنترل کشور صاحب بندر در خصوص الزامات عملیاتی [به دستورالعمل کنترل دولت بندر مصوب سازمان به موجب قطعنامه (۱۹)۸۸۲.الف، اصلاح شده طی قطعنامه (۲۱)۸۸۲. الف و نشریه آی اِی ۶۵۰ ای سازمان بین المللی دریانوردی مراجعه نمایید.]
  ۱- در مواردی که قراین روشن برای این باور وجود داشته باشد که فرمانده یا خدمه کشتی با فرایندهای ضروری کشتی در ارتباط با جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله آشنایی ندارند، هر کشتی ورودی به بندر یا پایانه فراساحلی طرف دیگر مشمول بازرسی توسط بازرسان مجاز آن طرف در خصوص الزامات عملیاتی به موجب این ضمیمه خواهد بود.
  ۲- در شرایط توصیف شده در بند (۱)، کشور صاحب بندر باید اقداماتی را جهت ممانعت از فعالیت کشتی تا زمان منطبق شدن شرایط با الزامات این ضمیمه اتخاذ نماید.
  ۳- فرایندهای مرتبط با کنترل کشور صاحب بندر مندرج در ماده (۵) این کنوانسیون در مورد این مقرره اعمال می شود.
  ۴- هیچ چیز در این مقرره نباید به عنوان محدودکننده حقوق و تعهدات یک طرف برای اجرای کنترل در خصوص الزامات عملیاتی خاص پیش بینی شده در این کنوانسیون قلمداد شود.
  مقرره ۱۰- پلاکاردها، طرح های مدیریت زباله [به دستورالعمل تهیه طرح مدیریت زباله مصوب کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی سازمان به موجب قطعنامه ام ای پی سی (۳۸) ۷۱ و ام ای پی سی بخشنامه ۳۱۷ و نشریه آی اِی ۶۵۶ ای سازمان بین المللی دریانوردی مراجعه نمایید.] و نگهداری ثبت سوابق زباله ها
  1- 
  ۱- هر کشتی با طول کلی حداقل دوازده متر و سکوهای ثابت یا شناور باید پلاکاردهایی را برای اطلاع رسانی به خدمه و مسافران در خصوص الزامات تخلیه مندرج در مقرره های ۳، ۴، ۵ و ۶ این ضمیمه، حسب مورد نصب نماید.
  ۲- پلاکاردها باید به زبان کاری خدمه کشتی نوشته شود و برای کشتی های فعال در سفر به بنادر یا پایانه های فراساحلی تحت صلاحیت سایر طرف های کنوانسیون، به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی نیز تنظیم شود.
  ۲- هر کشتی با ظرفیت ناخالص حداقل یکصد تن و هر کشتی دارای گواهینامه برای جابجایی حداقل پانزده مسافر، و سکوهای ثابت یا شناور باید طرح مدیریت زباله داشته باشند که خدمه باید آن را رعایت نمایند. این طرح باید فرایندهای مکتوب تقلیل، جمع آوری، نگهداری، پردازش و دفع زباله، از جمله استفاده از تجهیزات موجود در کشتی را دربر بگیرد و همچنین شخص یا اشخاص مسؤول اجرای طرح را مشخص نماید. این طرح باید برمبنای دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان باشد و به زبان کاری خدمه کشتی نوشته شود.
  ۳- هر کشتی با ظرفیت ناخالص حداقل چهارصد تن و هر کشتی دارای گواهینامه برای جابجایی حداقل پانزده مسافر فعال در سفر به بنادر یا پایانه های فراساحلی تحت صلاحیت طرف دیگر کنوانسیون و هر سکوی ثابت یا شناور باید یک دفتر ثبت زباله داشته باشد. دفتر ثبت زباله، چه به صورت بخشی از دفتر ثبت رسمی کشتی یا صورت های دیگر، باید به شکل مندرج در پیوست این ضمیمه باشد:
  ۱- هر مورد تخلیه به دریا یا تسهیلات دریافت یا تکمیل سوزاندن باید بدون فوت وقت در دفتر ثبت زباله درج و در روز انجام تخلیه یا سوزاندن توسط افسر مسؤول امضاء شود. هر صفحه تکمیل شده این دفتر باید توسط فرمانده کشتی امضاء شود. موارد درج شده باید حداقل به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی باشند. در حالتی که موارد به زبان رسمی کشوری درج شود که کشتی محق به برافراشتن پرچم آن کشور است، در صورت بروز اختلاف یا تفاوت، موارد ثبت شده به آن زبان حاکم خواهد بود.
  ۲- ثبت هر مورد تخلیه یا سوزاندن باید زمان و تاریخ، موقعیت کشتی، گروه زباله ها و مقدار تقریبی تخلیه یا سوزانده شده را شامل شود.
  ۳- دفتر ثبت زباله باید در کشتی یا سکوی ثابت یا شناور، در محلی نگهداری شود که امکان دسترسی به آن برای بازرسی در مواقع متعارف وجود داشته باشد. این سند باید به مدت حداقل دو سال پس از تاریخ درج آخرین مورد نگهداری شود.
  ۴- در صورت هرگونه تخلیه یا ریزش تصادفی مندرج در مقرره ۷ این ضمیمه، موارد باید در دفتر ثبت زباله و برای کشتی های دارای ظرفیت ناخالص کمتر از چهارصد تن، در دفتر ثبت رسمی کشتی درج و موقعیت، شرایط یا علل تخلیه یا ریزش، جزئیات موارد تخلیه یا ریخته شده، و اقدامات احتیاطی متعارف اتخاذشده برای تقلیل یا جلوگیری از تخلیه یا ریزش را دربربگیرد.
  ۴- مرجع دریایی می تواند الزامات دفتر ثبت زباله را برای موارد زیر لغو نماید:
  ۱- کشتی های دارای گواهینامه برای جابجایی حداقل پانزده مسافر و فعال در سفرهایی به مدت حداکثر یک ساعت؛ یا
  ۲- سکوهای ثابت یا شناور
  ۵- مقام ذی صلاح دولت طرف کنوانسیون می تواند دفتر ثبت زباله یا دفتر ثبت رسمی هر کشتی مشمول این مقرره را در طول حضور کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی خود بازرسی و از هریک از موارد مندرج در آن رونوشت تهیه نماید و از فرمانده کشتی بخواهد برابری رونوشت با اصل را تأیید نماید. هر رونوشت تأییدشده به این صورت از موارد مندرج در دفتر ثبت زباله یا دفتر ثبت رسمی کشتی را می توان در هرگونه رسیدگی قضایی به نشانه گواه اطلاعات مندرج در آن دفاتر قلمداد نمود. بازرسی از دفتر ثبت زباله یا دفتر ثبت رسمی کشتی و تهیه رونوشت تأییدشده توسط مقام ذی صلاح به موجب این بند باید با حداکثر سرعت ممکن و بدون ایجاد تأخیر غیرضروری برای کشتی انجام پذیرد.
  ۶- موارد تخلیه یا ریزش تصادفی تجهیزات صیادی مندرج در مقرره های ۳-۱-۷ و ۳-۱-7 مکرر که تهدیدی جدی برای محیط زیست دریایی یا ایمنی دریانوردی ایجاد می نماید باید به کشور صاحب پرچم کشتی و در صورت وقوع تخلیه یا ریزش در آب های تحت صلاحیت یک کشور ساحلی، به آن کشور ساحلی نیز گزارش شود. 
  پیوست
  فرم دفتر ثبت زباله
  نام کشتی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شماره یا حروف شاخص:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شماره سازمان بین المللی دریانوردی:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دوره:ــــــــــــــــــــــــ از: ــــــــــــــــــــــــ تا: ـــــــــــــــــــــــ
  ۱- مقدمه
  طبق مقرره ۱۰ ضمیمه ۵ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۷) به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۷۶ (مارپل)، هرگونه عملیات تخلیه یا سوزاندن باید به ثبت برسد. این موارد شامل تخلیه به دریا، تسهیلات دریافت یا کشتی های دیگر و نیز ریزش تصادفی زباله می شود.
  ۲- زباله و مدیریت زباله
  زباله به معنای تمامی انواع زایدات خوراکی، زایدات داخلی و زایدات عملیاتی، تمامی مواد پلاستیکی، بقایای بار، روغن های آشپزی، تجهیزات صیادی و لاشه های حیوان ایجادشده در طول فعالیت عادی کشتی است که باید به صورت مداوم یا ادواری تخلیه شود، بجز موادی که در سایر ضمائم این کنوانسیون تعریف یا فهرست شده اند. زباله، ماهی های تازه یا تکه های آن که در نتیجه فعالیت های صیادی در طول سفر، یا فعالیت های پرورش ماهی نیازمند حمل ماهی هایی از جمله سخت پوستان برای قرار گرفتن در تأسیسات پرورش و حمل ماهی های صیدشده از جمله سخت پوستان از تأسیسات پرورش به ساحل برای پردازش، ایجاد می شوند، را شامل نمی شود.
  برای اطلاعات بیشتر، دستورالعمل اجرای ضمیمه ۵ مارپل [به دستورالعمل اجرای ضمیمه ۵ مارپل 78/73، به شکل اصلاح شده طی قطعنامه ها مراجعه نمایید.] نیز باید مورد مراجعه قرار گیرد.
  ۳- توصیف زباله
  زباله باید به منظور ثبت در دفتر ثبت زباله (یا دفتر ثبت رسمی کشتی) به صورت زیر طبقه بندی شود:
  الف) پلاستیک ها؛
  ب) زایدات خوراکی؛
  پ) زایدات داخلی؛
  ت) روغن های آشپزی؛
  ث) خاکستر زباله سوز؛
  ج) زایدات عملیاتی؛
  چ) بقایای بار؛
  ح) لاشه (های) حیوان؛
  خ) تجهیزات صیادی [به دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان مراجعه نمایید.].
  ۴- موارد مندرج در دفتر ثبت زباله
  ۱-۴- موارد مندرج در دفتر ثبت زباله باید در هریک از موقعیت های زیر ثبت شوند:
  ۱-۱-۴- در صورت تحویل زباله به تسهیلات دریافت [فرمانده شناور باید از متصدی تسهیلات دریافت که شامل بارج ها و کامیون ها هم می شود، رسید یا گواهی مبنی بر مقدار تقریبی زباله انتقال یافته، بگیرد. این رسیدها و گواهی ها باید به همراه دفتر ثبت زباله نگهداری شوند.] یا کشتی دیگر:
  ۱- زمان و تاریخ تحویل؛
  ۲- بندر یا تسهیلات یا نام کشتی؛
  ۳- گروه های زباله تحویل شده؛
  ۴- مقدار تقریبی تحویل شده از هر گروه برحسب مترمکعب؛
  ۵- امضای افسر مسؤول عملیات.
  ۲-۱-۴- در صورت سوزانده شدن زباله:
  ۱- زمان و تاریخ شروع و پایان سوزاندن؛
  ۲- موقعیت کشتی (طول و عرض جغرافیایی) در شروع و پایان سوزاندن؛
  ۳- گروه های زباله سوزانده شده؛
  ۴- مقدار تقریبی سوزانده شده برحسب مترمکعب؛
  ۵- امضای افسر مسؤول عملیات.
  ۳-۱-۴- در صورت تخلیه به دریا طبق مقرره های ۴، ۵ یا ۶ ضمیمه ۵ مارپل:
  ۱- زمان و تاریخ تخلیه؛
  ۲- موقعیت کشتی (طول و عرض جغرافیایی). توجه: در صورت تخلیه بقایای بار، ذکر موقعیت شروع و پایان تخلیه ضروری است؛
  ۳- گروه های زباله تخلیه شده؛
  ۴- مقدار تقریبی تخلیه شده از هرگروه برحسب مترمکعب؛
  ۵- امضای افسر مسؤول عملیات.
  ۴-۱-۴- تخلیه یا ریزش تصادفی یا استثنایی دیگر به دریا، از جمله موارد طبق مقرره ۷ ضمیمه ۵ مارپل:
  ۱- زمان و تاریخ وقوع؛
  ۲- بندر یا موقعیت کشتی در زمان وقوع (طول و عرض جغرافیایی و عمق در صورت مشخص بودن)؛
  ۳- گروه های زباله تخلیه یا ریخته شده؛
  ۴- مقدار تقریبی از هرگروه برحسب مترمکعب؛
  ۵- علت تخلیه یا ریزش و ملاحظات کلی.
  ۲-۴- مقدار زباله
  مقدار زباله در کشتی باید برحسب مترمکعب و در صورت امکان به تفکیک گروه برآورد شود. در موارد مختلف در دفتر ثبت زباله به مقدار تقریبی زباله اشاره شده است. تصدیق می شود که دقت برآورد مقدار زباله نیازمند تفسیر است. که برآورد حجم قبل و بعد از پردازش متفاوت خواهد بود. در برخی شیوه های پردازش مانند پردازش مداوم زایدات خوراکی، امکان به دست آوردن برآورد مفیدی از حجم زباله وجود ندارد و این عوامل باید در هنگام درج و تفسیر اطلاعات ثبت شده در نظر گرفته شوند.
  ثبت تخلیه زباله
  نام کشتی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شماره یا حروف شاخص: ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شماره سازمان بین المللی دریانوردی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گروه زباله:
  الف) پلاستیک ها
  ب) زایدات خوراکی 
  پ) زایدات داخلی (مانند محصولات کاغذی، پارچه، شیشه، فلز، بطری، ظروف و غیره)
  ت) روغن های آشپزی
  ث) خاکستر زباله سوز
  ج) زایدات عملیاتی
  چ) بقایای بار
  ح) لاشه (های) حیوان
  خ) تجهیزات صیادی 
   
  قالب جدید جدول اطلاعات:

  زمان/تاریخ

  موقعیت کشتی/ ملاحظات (مانند ریزش تصادفی)

  گروه

  مقدار تقریبی تخلیه یا سوزانده شده

  به در یا

  به تسهیلات دریافت

  سوزاندن

  تأیید/امضاء

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  امضای فرمانده شناور:ـــــــــــــــــــــــــ تاریخ: ـــــــــــــــــــــــــــ 
   
  قطعنامه ام ای پی سی (۶۲) ۲۰۲
  مصوب ۱۵ جولای ۲۰۱۱ (24/4/1390)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون
  بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، آن طور که توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن اصلاح شده است
  (تعیین منطقه کنترل انتشار دریای کارائیب ایالات متحده و معافیت برخی کشتی های فعال در منطقه کنترل انتشار آمریکای شمالی و منطقه کنترل
  انتشار دریای کارائیب ایالات متحده به موجب مقرره های ۱۳ و ۱۴
  و پیوست ۷ ضمیمه ۶ مارپل)
  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (از این پس به عنوان «کنوانسیون ۱۹۷۳» از آن یاد می شود)، ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) و ماده ۴ تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به آن (از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷» از آن یاد می شود) اصلاح شده است، که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، واگذار می کنند،
  همچنین با توجه به اینکه به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضمیمه ۶ با عنوان مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی ها (از این پس به عنوان «ضمیمه ۶» از آن یاد می شود) به کنوانسیون ۱۹۷۳ افزوده شد،
  به علاوه با توجه به اینکه نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶ که به موجب قطعنامه ام ای پی سی (۵۸) ۱۷۶ تصویب و در تاریخ اول جولای ۲۰۱۰ (10/4/1389) لازم الاجراء شد،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶،
  ۱- اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول جولای ۲۰۱۲ (11/4/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف های کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که توسط تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، ارسال نماید؛ و 
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون ۱۹۷۳ آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، نیستند ارسال نماید.
   
  پیوست
  اصلاحات مقرره های ۱۳ و ۱۴ و پیوست ۷ نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶ مارپل
  ۱- متن زیر جایگزین بند ۶ مقرره ۱۳ می شود:
  «۶- از نظر این مقرره، مناطق کنترل انتشار عبارتند از:
  ۱- منطقه آمریکای شمالی، به معنای منطقه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛
  ۲- منطقه دریای کارائیب ایالات متحده، به معنای منطقه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛ و 
  ۳- هرگونه منطقه دریایی دیگر، از جمله هرگونه منطقه بندری تعیین شده از سوی سازمان طبق معیارها و تشریفات مندرج در پیوست ۳ این ضمیمه»
  ۲- بند ۳-۷ مقرره ۱۳ به صورت زیر اصلاح می شود: 
  «۳-۷ در خصوص موتورهای دیزل دریایی با بازده نیرو بیش از پنج هزار کیلووات و حجم سیلندر حداقل نود لیتر نصب شده در یک کشتی ساخته شده در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۰ (11/10/1368) یا پس از آن، اما پیش از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۰ (11/10/1378)، گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا، برای موتورهای دیزل دریایی مشمول بند ۱-۷ این مقرره، باید نشان دهد که شیوه تأییدشده مطابق بند ۱-۱-۷ این مقرره به کار رفته است یا موتور به موجب بند ۲-۱-7 این مقرره تأیید شده است یا اینکه شیوه تأییدشده ای به گونه تعریف شده در بند ۲-۷ این مقرره هنوز وجود ندارد یا به صورت تجاری برای استفاده موجود نیست.»
  ۳- متن زیر جایگزین بند ۳ مقرره ۱۴ می شود:
  «۳- از نظر این مقرره، مناطق کنترل انتشار عبارتند از:
  ۱- منطقه دریای بالتیک به گونه تعریف شده در مقرره ۲-۱۱-۱ ضمیمه ۱ و منطقه دریای شمال به گونه تعریف شده در مقرره ۶-۱۲-۱ ضمیمه ۵؛
  ۲- منطقه آمریکای شمالی، به گونه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛
  ۳- منطقه دریای کارائیب ایالات متحده، به گونه مشخص شده به کمک مختصات مندرج در پیوست ۷ این ضمیمه؛ و 
  ۴- هر منطقه دریایی دیگر، از جمله هر منطقه بندری تعیین شده از سوی سازمان طبق معیارها و تشریفات مندرج در پیوست ۳ این ضمیمه»
  ۴- جزء ۴ جدید زیر به بند ۴ مقرره ۱۴ افزوده می شود:
  «۴- پیش از اول ژانویه ۲۰۲۰ (11/10/1398)، الزامات مقدار گوگرد نفت سوخت موضوع بند ۴ این مقرره برای کشتی های فعال در منطقه آمریکای شمالی یا منطقه دریای کارائیب ایالات متحده تعریف شده در بند ۳، که در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۱ (10/5/1390) یا پیش از آن ساخته شده اند و از دیگ های بخار رانشی استفاده می کنند که در ابتدا برای فعالیت مداوم با گاز طبیعی یا سوخت تقطیری دریایی طراحی نشده اند، اجراء نمی شود.»
  ۵- متن زیر جایگزین بند ۷ مقرره ۱۴ می شود:
  «۷- در طول ۱۲ ماه اول بلافاصله پس از لازم الاجراء شدن اصلاحات برای تعیین منطقه کنترل انتشار خاص به موجب بند (۳) این مقرره، کشتی های فعال در آن منطقه کنترل انتشار از الزامات بندهای ۴ و ۶ این مقرره و الزامات بند (۵) این مقرره تا حدی که به بند (۴) این مقرره مربوط می شود، معاف هستند. [دوره ۱۲ماهه معافیت مندرج در بند ۷ برای منطقه کنترل انتشار آمریکای شمالی تا تاریخ اول آگوست ۲۰۱۲ (11/10/1390) اعمال خواهد شد.
  دوره ۱۲ماهه معافیت مندرج در بند ۷ برای منطقه کنترل انتشار دریای کارائیب ایالات متحده تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ (11/10/1392) اعمال خواهد شد.]»
  ۶- پیوست ۷ به صورت زیر اصلاح می شود:
  پیوست ۷
  مناطق کنترل انتشار (مقرره ۶-۱۳ و مقرره ۳-۱۴)
  ۱- حدود مناطق کنترل انتشار به موجب مقرره های ۶-۱۳ و ۳-۱۴ به غیر از مناطق دریای بالتیک و دریای شمال در این پیوست تشریح شده است.
  ۲- (متن موجود برای منطقه آمریکای شمالی)
  ۳- منطقه دریای کارائیب ایالات متحده عبارت است از:
  ۱- منطقه دریایی نزدیک سواحل مشترک المنافع پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده در اقیانوس اطلس و دریای کارائیب، محصورشده به وسیله خطوط اقصر فاصله (ژئودزیک) که مختصات زیر را به هم متصل می کند:
   
   
   

  قطعنامه ام ای پی سی (۶۲) ۲۰۳ مصوب ۱۵ جولای ۲۰۱۱ (24/4/1390)
  اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن اصلاح شده است
  (افزودن مقررات کارایی انرژی کشتی ها به ضمیمه ۶ مارپل)

  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
  با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که بر اساس کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از با آلودگی دریایی است به آن محول شده است،
  با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «کنوانسیون ۱۹۷۳» از آن یاد می شود)، ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن یاد می شود) و ماده (۴) تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷» از آن یاد می شود) اصلاح شده است که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص می کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، واگذار کرده اند، 
  همچنین با توجه به اینکه به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضمیمه ۶ با عنوان مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی ها (که از این پس به عنوان «ضمیمه ۶» از آن یاد می شود) به کنوانسیون ۱۹۷۳ افزوده شد،
  به علاوه با توجه به اینکه نسخه بازبینی شده ضمیمه ۶، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (۵۸) ۱۷۶ در تاریخ اول جولای ۲۰۱۰ (10/4/1389) لازم الاجراء شد،
  با تشخیص اینکه اصلاحات ضمیمه ۶ و افزودن فصل ۴ جدید با هدف بهبود کارایی انرژی کشتی ها از طریق مجموعه ای از استانداردهای عملکردی فنی انجام می شود که به کاهش انتشار مواد ناشی از نفت سوخت و فرایند سوختن آن، از جمله موادی که در حال حاضر به وسیله ضمیمه (۶) کنترل می شوند، منجر خواهد شد،
  همچنین با تصدیق اینکه تصویب اصلاحات ضمیمه ۶، هیچ خدشه ای به سایر مذاکرات در مجامع بین المللی دیگر مانند کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا (یو ان اف سی سی سی) و مواضع کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات وارد نخواهد آورد،
  پس از بررسی پیش نویس اصلاحات ضمیمه ۶ برای گنجاندن مقررات کارایی انرژی کشتی ها،
  ۱- اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون مارپل، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می نماید؛
  ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول جولای ۲۰۱۲ (11/4/1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم از طرف ها، یا طرف های دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛
  ۳- از طرف ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) لازم الاجراء خواهند شد؛
  ۴- از دبیرکل می خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست آن را برای تمامی طرف های کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است ارسال نماید؛
  ۵- همچنین از دبیرکل می خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، نیستند، ارسال نماید.
  ۶- از طرف های ضمیمه ۶ مارپل و سایر دولت های عضو می خواهد اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل را [به] اطلاع مالکان، کاربران، سازندگان و طراحان کشتی ها، تولیدکنندگان تجهیزات و موتورهای دیزل دریایی و نیز سایر گروه های ذی نفع برسانند. 
   
  پیوست
  اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل در خصوص مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی ها از طریق افزودن مقررات جدید کارایی انرژی کشتی ها
  فصل ۱: کلیات
  مقرره ۱- اجراء
  ۱- این مقرره به صورت زیر اصلاح می شود:
  «مفاد این ضمیمه در مورد تمامی کشتی ها اعمال می شود، بجز در مواردی که به صراحت در مقرره های ۳، ۵، ۶، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ این ضمیمه به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.»
  مقرره ۲- تعاریف
  ۲- بند ۲۱ به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۲۱- تانکر در ارتباط با مقرره ۱۵ به معنای نفتکش به گونه تعریف شده در مقرره ۱ ضمیمه (۱) یا تانکر شیمیایی به گونه تعریف شده در مقرره ۱ ضمیمه (۲) این کنوانسیون است.»
  ۳- موارد زیر در انتهای مقرره ۲ افزوده می شوند:
  «از نظر فصل ۴
  ۲۲- کشتی موجود به معنای کشتی غیرنوساز است.
  ۲۳- کشتی نوساز به معنای کشتی است که:
  ۱- قرارداد ساخت آن در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) یا پس از آن منعقد شده باشد؛ یا
  ۲- در صورت نبود قرارداد ساخت، تیر اصلی آن در تاریخ اول جولای ۲۰۱۳ (10/4/1392) یا پس از آن گذاشته یا در مرحله ای مشابه از ساخت قرار داشته شده باشد؛ یا
  ۳- تحویل آن در تاریخ اول جولای ۲۰۱۵ (10/4/1394) یا پس از آن باشد.
  ۲۴- تغییرات عمده در ارتباط با فصل ۴ به معنای تغییراتی در کشتی است که:
  ۱- ابعاد، ظرفیت حمل یا قدرت موتور کشتی را به صورت بارز تغییر دهد؛ یا
  ۲- نوع کشتی را تغییر دهد؛ یا
  ۳- هدف آن از دید مرجع دریایی، طولانی تر کردن عمر شناور به میزان چشمگیر باشد؛ یا
  ۴- کشتی را به گونه ای تغییر دهد که اگر نوساز بود، مشمول الزاماتی از این کنوانسیون می شد که به عنوان کشتی موجود برای آن الزامی نبود؛ یا 
  ۵- کارایی انرژی کشتی را به صورت بارزی تغییر دهد و هرگونه تغییری را شامل شود که می تواند منجر به تجاوز کشتی از شاخص طراحی کارایی انرژی (ای ای دی آی) مندرج در مقرره ۲۱ شود.
  ۲۵- فله بر به معنای کشتی به منظور حمل کالای خشک فله است که انواعی از جمله کشتی های حمل سنگ آهن به گونه تعریف شده در مقرره ۱ فصل ۱۲ سولاس را شامل می شود، اما کشتی های ترکیبی را دربر نمی گیرد.
  ۲۶- کشتی حمل گاز به معنای کشتی های باری طراحی یا سازگارشده و به کار رفته برای حمل هرگونه گاز مایع به صورت فله است.
  ۲۷- تانکر در ارتباط با فصل ۴ به معنای نفتکش به گونه تعریف شده در مقرره ۱ ضمیمه ۱ مارپل یا تانکر شیمیایی یا مایعات خطرناک به گونه تعریف شده در مقرره ۱ ضمیمه ۲ مارپل است.
  ۲۸- کشتی بارگنجی (کانتینری) به معنای کشتی طراحی شده خاص برای حمل بارگنج (کانتینر) در انبارها و بر روی عرشه است.
  ۲۹- کشتی باری متفرقه به معنای کشتی با بدنه دارای یک یا چند عرشه است که برای حمل بارهای متفرقه طراحی شده است. این تعریف، کشتی های مخصوص بارهای خشک که در محاسبات خطوط مبنا برای کشتی های باری متفرقه در نظر گرفته نمی شوند، مانند کشتی های حمل قایق های تفریحی، احشام، دوبه، بارهای سنگین یا سوخت های هسته ای را شامل نمی شود.
  ۳۰- کشتی باری یخچالی به معنای کشتی مخصوص طراحی شده برای حمل بارهای سردخانه ای در انبارهای خود است.
  ۳۱- کشتی ترکیبی به معنای کشتی مخصوص طراحی شده برای حمل بارهای جامد و مایع فله به میزان صد درصد (۱۰۰%) وزن بارگیری کامل خود است. 
  ۳۲- کشتی مسافری به معنای کشتی برای حمل بیش از دوازده نفر مسافر است.
  ۳۳- کشتی باری رو ـ رو (خودروبر) به معنای کشتی باری رو ـ رو با چند عرشه مخصوص حمل اتومبیل و کامیون های خالی است.
  ۳۴- کشتی باری رو ـ رو به معنای کشتی مخصوص حمل بارهای ترابری روـ رو است.
  ۳۵- کشتی مسافری رو ـ رو به معنای کشتی مسافری دارای فضاهای باری رو ـ رو است. 
  ۳۶- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی به معنای مقدار این شاخص به دست آمده برای هر کشتی طبق مقرره ۲۰ فصل ۴ است.
  ۳۷- شاخص طراحی کارایی انرژی لازم به معنای حداکثر مقدار شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی مجاز برای نوع و اندازه خاص کشتی طبق مقرره ۲۱ فصل ۴ است.»
   
  فصل ۲: بازدید، صدور گواهینامه و روش های کنترل
  مقرره ۵- بازدیدها
  ۴- بند ۱ به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۱- به منظور تضمین انطباق با فصل ۳، هر کشتی با ظرفیت ناخالص حداقل چهارصد تن و هر سکوی حفاری ثابت و شناور و سایر سکوها مشمول بازدیدهای مشخص شده به شرح زیر می باشد:
  ۱- بازدید اولیه پیش از آغاز به کار کشتی یا پیش از صدور اولین گواهینامه به موجب مقرره ۶ این ضمیمه. به کمک این بازدید باید اطمینان حاصل شود تجهیزات، سامانه (سیستم)ها، اتصالات، تأسیسات و مواد به صورت کامل با الزامات قابل اعمال فصل ۳ انطباق دارند؛ 
  ۲- بازدید مجدد در فواصل تعیین شده از سوی مرجع دریایی که بیش از پنج سال نخواهد بود، بجز در مواردی که مقرره ۲-5، 9-۹، ۶-۹ یا ۷-۹ این ضمیمه قابل اعمال است. به کمک این بازدید باید اطمینان حاصل شود تجهیزات، سامانه (سیستم) ها، اتصالات، تأسیسات و مواد به صورت کامل با الزامات قابل اعمال فصل ۳ انطباق دارند؛
  ۳- بازدید میانی ظرف مدت سه ماه قبل یا بعد از دومین سالگرد تاریخ صدور گواهینامه یا ظرف مدت سه ماه قبل یا بعد از سومین سالگرد تاریخ صدور گواهینامه، که جایگزین یکی از بازدیدهای سالانه مندرج در جزء ۴-۱ این مقرره می شود. به کمک این بازدید باید اطمینان حاصل شود تجهیزات و تأسیسات به صورت کامل با الزامات مرتبط فصل ۳ انطباق و در شرایط مناسب کاری قرار دارند. انجام این بازدیدهای میانی باید در ظهر گواهینامه آی اِی پی پی صادر شده به موجب مقرره ۶ یا ۷ این ضمیمه درج شود؛
  ۴- بازدید سالانه ظرف مدت سه ماه قبل یا بعد از هر سالگرد تاریخ صدور گواهینامه، از جمله بازرسی عمومی از تجهیزات، سامانه ها، اتصالات، تأسیسات و مواد مذکور در جزء ۱-۱ این مقرره به منظور حصول اطمینان از اینکه از آنها طبق بند ۵ این مقرره نگهداری می شوند و برای کار مورد نظر بر روی کشتی آماده هستند. انجام این بازدیدهای سالانه باید در ظهر گواهینامه آی اِی پی پی صادر شده به موجب مقرره ۶ یا ۷ این ضمیمه درج شود؛ و 
  ۵- یک بازدید عمومی یا جزئی اضافی، حسب شرایط، در موارد انجام تعمیرات یا تغییرات مهم مندرج در بند ۵ این مقرره یا پس از تعمیرات ناشی از انجام تحقیقات مندرج در بند ۶ این مقرره. به کمک این بازدید باید اطمینان حاصل شود تعمیرات یا تغییرات ضروری به صورت مؤثر انجام شده اند، مواد و شیوه های به کار رفته برای آنها از همه نظر رضایت بخش هستند و کشتی از همه نظر با الزامات مرتبط فصل ۳ انطباق دارد.»
  ۵- بند ۲ به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۲- برای کشتی های دارای ظرفیت ناخالص کمتر از چهارصد تن، مرجع دریایی می تواند تدابیری مناسب برای حصول اطمینان از انطباق با مفاد قابل اعمال فصل ۳ را تعیین نماید.»
  ۶- بند ۴ جدید زیر پس از بند ۳ کنونی افزوده می شود:
  «۴- کشتی های موضوع فصل ۴، با توجه به دستورالعمل مصوب سازمان [به دستورالعمل بازدید و صدور گواهینامه برای شاخص طراحی کارایی انرژی مراجعه نمایید.] مشمول بازدیدهای مشخص شده در زیر خواهند بود: 
  ۱- بازدید اولیه پیش از آغاز به کار کشتی با [یا]یش از صدور گواهینامه بین المللی کارایی انرژی. این بازدید باید تأیید نماید که شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی کشتی با الزامات فصل ۴ انطباق دارد و طرح مدیریت کارایی انرژی حقیقی کشتی ضروری مندرج در مقرره ۲۲ در کشتی وجود دارد ؛ 
  ۲- بازدید عمومی یا جزئی، حسب شرایط، در موارد انجام تغییرات عمده در کشتی هـای مشمـول این مقرره. به کمک این بازدیـد باید اطمینـان حاصـل شـود شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی کشتی در صورت نیاز مجدداً محاسبه می شود و با الزامات مقرره ۲۱، با در نظر گرفتن عوامل کاهش مرتبط با اندازه و نوع کشتی تغییریافته در مرحله ای متناسب با تاریخ قرارداد یا گذاشته شدن تیر اصلی یا تحویل تعیین شده برای کشتی اولیه طبق مقرره ۲۳-۲ انطباق دارد؛
  ۳- در مواردی که تغییرات عمده در کشتی جدید یا موجود آنقدر گسترده است که کشتی از دید مرجع دریایی مشابه یک کشتی نوساز محسوب می شود، مرجع دریایی باید لزوم انجام بازدید اولیه بر روی شاخص طراحی کارایی انرژی حقیقی کشتی را تعیین نماید. به کمک این بازدید (اگر ضروری تشخیص داده شود) باید اطمینان حاصل شود شاخص طراحی کارایی انرژی حقیقی کشتی محاسبه می شود و با الزامات مقرره ۲۱، با در نظر گرفتن عوامل کاهش مرتبط با اندازه و نوع کشتی تغییریافته در تاریخ قرارداد تغییرات، یا در صورت نبود چنین قراردادی، تاریخ آغاز تغییرات انطباق دارد. این بازدید باید همچنین تأیید نماید که طرح مدیریت کارایی انرژی واقعی کشتی ضروری مندرج در مقرره ۲۲ در کشتی وجود دارد؛ و
  ۴- برای کشتی های موجود، لزوم داشتن طرح مدیریت کارایی انرژی واقعی کشتی بر اساس مقرره ۲۲ در کشتی باید طی اولین بازدید میانی یا تمدیدی مندرج در بند ۱ این مقرره، هریک که زودتر بود، در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۳ (12/10/1391) یا پس از آن تأیید شود.»
  ۷- شماره بند ۴ به ۵ تغییر می یابد.
  ۸- شماره بند (۵) به (۶) تغییر می یابد. 
  مقرره ۶- صدور یا ظهرنویسی گواهینامه
  ۹- عنوان مقرره به صورت زیر اصلاح می شود:
  «صدور یا ظهرنویسی گواهینامه ها»
  ۱۰- عنوان فرعی زیر به ابتدای این مقرره افزوده می شود:
  «گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا»
  ۱۱- بند (۲) به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۲- برای یک کشتی ساخته شده پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن ضمیمه ۶ برای مرجع دریایی آن کشتی، باید گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا طبق بند (۱) این مقرره، حداکثر تا موعد اولین قرار حوضچه خشک برنامه ریزی شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن و در هر صورت حداکثر ظرف مدت سه سال پس از این تاریخ صادر شود.» 
  ۱۲- موارد زیر به انتهای این مقرره افزوده می شوند:
  «گواهینامه بین المللی کارایی انرژی
  ۴- گواهینامه بین المللی کارایی انرژی کشتی باید برای هر کشتی دارای ظرفیت ناخالص حداقل چهارصد تن پس از بازدید طبق مقرره ۴-۵ و پیش از عزیمت کشتی به بنادر یا پایانه های فراساحلی تحت صلاحیت سایر طرف ها صادر شود.
  ۵- این گواهینامه باید توسط مرجع دریایی یا مؤسسات رده بندی به نمایندگی از آن [به دستورالعمل اعطای نمایندگی به مؤسسات رده بندی به نمایندگی از مراجع دریایی مصوب سازمان طی قطعنامه (۱۸)۷۳۹.الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شده یا بشود و تعیین وظایف مؤسسات رده بندی برای بازدید و صدور گواهینامه از طرف مراجع دریایی، مصوب سازمان طی قطعنامه (۱۹) ۷۸۹- الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شده یا بشود، مراجعه نمایید.] صادر یا ظهرنویسی شود. در هر صورت، مرجع دریایی مسؤولیت کامل در قبال آن گواهینامه را خواهد داشت.»
  مقرره ۷- صدور گواهینامه توسط طرف دیگر
  ۱۳- بند (۱) به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۱- یک طرف می تواند پیرو درخواست مرجع دریایی کشتی، ترتیباتی را اتخاذ نماید که کشتی مورد بازدید قرار بگیرد، در صورت حصول اطمینان از انطباق با مفاد قابل اعمال این ضمیمه، گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا یا گواهینامه بین المللی کارایی انرژی برای آن صادر شود یا صدور آن تجویز شود و در صورت اقتضاء، گواهینامه های مزبور طبق این ضمیمه ظهرنویسی شوند یا ظهرنویسی آنها تجویز شود.» 
  ۱۴- بند ۴ به صورت زیر اصلاح می شود:
  «۴- برای کشتی های تحت پرچم کشور غیر عضو به این کنوانسیون نباید گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا یا گواهینامه بین المللی کارایی انرژی صادر شود.» 
  مقرره ۸- شکل گواهینامه ها
  ۱۵- عنوان این مقرره به صورت زیر اصلاح می شود:
  «شکل گواهینامه ها»
  ۱۶- عنوان فرعی زیر افزوده می شود و مقرره موجود با شماره ۱ شماره گذاری می شود: 
  «گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا» 
  ۱۷- بند (۲) جدید زیر به انتهای مقرره افزوده می شود:
  «گواهینامه بین المللی کارایی انرژی
  ۲- گواهینامه بین المللی کارایی انرژی باید به شکل مندرج در پیوست ۸ این ضمیمه و حداقل به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی تهیه شود. اگر از زبان رسمی طرف صادرکننده گواهینامه هم استفاده شود، در صورت اختلاف یا تفاوت، این زبان حاکم خواهد بود.» 
  مقرره ۹: مدت و اعتبار گواهینامه
  ۱۸- عنوان این مقرره به صورت زیر اصلاح می شود:
  «مدت و اعتبار گواهینامه ها»
  ۱۹- عنوان فرعی زیر به ابتدای مقرره افزوده می شود: 
  «گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا» 
  ۲۰- موارد زیر به انتهای مقرره افزوده می شود:
  «گواهینامه بین المللی کارایی انرژی
  ۱۰- گواهینامه بین المللی کارایی انرژی باید در تمامی طول عمر کشتی با رعایت مفاد بند (۱۱) زیر اعتبار داشته باشد.
  ۱۱- گواهینامه بین المللی کارایی انرژی صادره به موجب این ضمیمه در یکی از شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط خواهد شد:
  ۱- اگر کشتی از فعالیت خارج شود یا گواهینامه جدیدی در نتیجه تغییرات عمده برای کشتی صادر شود؛ یا
  ۲- اگر کشتی تغییر پرچم دهد. گواهینامه جدید تنها در صورتی صادر می شود که دولت صادرکننده از انطباق کامل کشتی با الزامات فصل ۴ اطمینان حاصل نماید. در صورت تغییر پرچم بین طرف ها و در صورت درخواست ظرف مدت سه ماه پس از تغییر پرچم، دولت صاحب پرچم اولیه باید در اولین فرصت نسخه ای از گواهینامه های کشتی پیش از تغییر پرچم و گزارش بازدیدهای مرتبط را در صورت وجود، به مرجع دریایی تسلیم نماید.»
  مقرره ۱۰- کنترل کشور صاحب بندر در مورد الزامات عملیاتی
  ۲۱- بند ۵ جدید زیر به انتهای این مقرره افزوده می شود:
  «۵- در ارتباط با الزامات فصل ۴، هرگونه بازرسی کشور صاحب بندر باید در صورت اقتضاء به بررسی وجود گواهینامه بین المللی کارایی انرژی معتبر در کشتی طبق ماده ۵ این کنوانسیون محدود شود.» 
  ۲۲- فصل ۴ جدید به صورت زیر به انتهای این ضمیمه افزود ه می شود:
  فصل ۴- مقررات کارایی انرژی برای کشتی ها
  مقرره ۱۹- اجراء
  ۱- این فصل در مورد تمامی کشتی های دارای ظرفیت ناخالص چهارصد تن و بالاتر اعمال می شود.
  ۲- مفاد این فصل در موارد زیر اعمال نمی شود:
  ۱- کشتی های صرفاً فعال در محدوده آب های تحت حاکمیت یا صلاحیت کشور صاحب پرچم کشتی. با این حال، هر طرف باید از طریق اتخاذ تدابیر مناسب اطمینان حاصل نماید این کشتی ها تا حد ممکن و متعارف طبق فصل ۴ ساخته می شوند و فعالیت می کنند.
  ۳- مقرره ۲۰ و ۲۱ در مورد کشتی های دارای سامانه (سیستم)های رانش دیزلـالکتریک، توربینی یا ترکیبی اعمال نمی شود.
  ۴- صرف نظر از مفاد بند (۱) این مقرره، مرجع دریایی می تواند کشتی های دارای ظرفیت ناخالص حداقل چهارصد تن را از رعایت الزامات مقرره ۲۰ و ۲۱ معاف نماید.
  ۵- مفاد بند (۴) این مقرره برای کشتی های دارای ظرفیت ناخالص حداقل چهارصد تن در موارد زیر اعمال نمی شود:
  ۱- قرارداد ساخت آن در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ (12/10/1395) یا پس از آن منعقد شده باشد؛ یا
  ۲- در صورت نبود قرارداد ساخت، تیر اصلی آن در تاریخ اول جولای ۲۰۱۷ (10/4/1396) یا پس از آن گذاشته یا در مرحله ای مشابه از ساخت قرار داشته شده باشد؛ یا
  ۳- در تاریخ اول جولای ۲۰۱۹ (10/4/1398) یا پس از آن تحویل شود؛ یا 
  ۴- در صورت انجام تغییرات عمده بر روی کشتی موجود یا نوساز، به گونه تعریف شده در مقرره ۲۴-۲، در تاریخ اول ژانویه 2017 (12/10/1395) یا پس از آن، که برای آن مقرره ۲-۴-۵ و ۳-۴-۵ فصل ۲ اعمال می شود. 
  ۶- مرجع دریایی یک طرف این کنوانسیون که برای یک کشتی تحت پرچم خود، اعمال الزامات بند (۴) را الزامی می داند یا الزام اعمال آن را معلق می کند یا از الزام اعمال صرف نظر می کند یا الزامی ایجاد نمی کند، باید به منظور اطلاع رسانی به سایر طرف های این تشریفات (پروتکل)، در اولین فرصت مراتب را به سازمان اعلام نماید.
  مقرره ۲۰- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی
  ۱- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی باید برای موارد زیر محاسبه شود:
  ۱- هر کشتی نوساز؛
  ۲- هر کشتی نوساز پس از انجام تغییرات عمده؛ و
  ۳- هر کشتی موجود یا نوساز پس از انجام تغییرات عمده ای آنچنان گسترده که کشتی از دید مرجع دریایی مشابه یک کشتی نوساز در نظر گرفته شود.
  که در یک یا چند گروه مندرج در مقرره های ۲۵-۲ تا ۳۵-۲ قرار می گیرد. شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی، خاص هر کشتی است و برآوردی از عملکرد آن را در زمینه کارایی انرژی نشان می دهد و باید پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی، شامل اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی و فرایند محاسبه آن را به همراه داشته باشد. شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی باید، بر اساس پرونده شاخص طراحی کارایی انرژی، مورد تأیید مرجع دریایی یا هر سازمان که به نحو مشروع به آن اعطای اختیار شده، قرار گیرد. [به دستورالعمل اعطای نمایندگی به مؤسسات رده بندی اقدام کننده از طرف از مراجع دریایی مصوب سازمان طی قطعنامه (۱۸) ۷۳۹.الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شده یا بشود و تعیین وظایف مؤسسات رده بندی برای بازدید و صدور گواهینامه از طرف مراجع دریایی، مصوب سازمان طی قطعنامه (۱۹) ۷۸۹.الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شده یا بشود مراجعه نمایید.]
  ۲- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی باید با در نظر گرفتن دستورالعمل سازمان [به دستورالعمل محاسبه شاخص طراحی کارایی انرژی برای کشتی های نوساز مراجعه نمایید.] محاسبه شود. مقرره ۲۱- شاخص طراحی کارایی انرژی لازم 
  ۱- برای هر:
  ۱- کشتی نوساز؛
  ۲- کشتی نوساز پس از انجام تغییرات عمده؛ و
  ۳- کشتی های موجود یا نوساز پس از انجام تغییرات عمده ای آنچنان گسترده که کشتی از نظر مرجع دریایی مشابه یک کشتی نوساز محسوب شود. 
  که در یکی از گروه های مندرج در مقرره های ۲۵-۲ تا ۳۱-۲ قرار می گیرند و مشمول الزامات این فصل هستند، شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی باید به صورت زیر باشد: 
  مقدار خط مبنا = شاخص طراحی کارایی انرژی لازم ≥ شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی
  که در آن X عامل کاهش تعریف شده در جدول ۱ برای شاخص طراحی کارایی انرژی لازم در قیاس با خط مبنای شاخص طراحی کارایی انرژی است. 
  ۲- برای هر کشتی موجود یا نوساز پس از انجام تغییرات عمده ای آنچنان گسترده که کشتی از دید مرجع دریایی مشابه یک کشتی نوساز در نظر گرفته شود، باید شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی کشتی محاسبه شود و با الزامات مقرره ۱-۲۱، با در نظر گرفتن عامل کاهش قابل اعمال مرتبط با اندازه و نوع کشتی تغییریافته در تاریخ قرارداد تغییرات، یا در صورت نبود چنین قراردادی، تاریخ آغاز تغییرات انطباق داشته باشد.
  جدول ۱: عوامل کاهش (درصد) برای شاخص طراحی کارایی انرژی متناسب با خط مبنا
   
   

  * عامل کاهش باید با کمک دو مقدار وابسته به اندازه کشتی تعیین شود. مقدار کمتر باید برای کشتی های کوچک تر اعمال شود. 
  علامت «ـ» نشان دهنده عدم نیاز به شاخص طراحی کارایی انرژی لازم است. 
  ۳- مقادیر خط مبنا باید به روش زیر محاسبه شود: 
  «الف (ِای)» ضرب در «ب (بی)» به توان منفی «پ (سی)» = مقدار خط مبنا
  که در آن مقادیر «الف (ِای)» ، «ب (بی)» و «پ (سی)» در جدول ۲ تعیین شده است.
  جدول ۲: عوامل تعیین خط مبنا برای انواع مختلف کشتی

  نوع کشتی بر اساس تعاریف مقرره 2

  الف (اِی)»

  ب (بی)»

  پ (سی)

  2،25 فله بر

  79/961

  حجم بارگیری کشتی

  477/0

  2،26 حمل گاز

  00/1120

  حجم بارگیری کشتی

  456/0

  2،27 تانکر

  80/1218

  حجم بارگیری کشتی

  488/0

  2،28 بارگنجی (کانتینری)

  22/174

  حجم بارگیری کشتی

  201/0

  2،29 باری متفرقه

  48/107

  حجم بارگیری کشتی

  216/0

  2،30 باری یخچالی

  01/227

  حجم بارگیری کشتی

  244/0

  2،31 ترکیبی

  00/1219

  حجم بارگیری کشتی

  488/0
  4- اگر کشتی به علت نوع طراحی خود در بیش از یک گروه مندرج در جدول ۲ قرار بگیرد، شاخص طراحی کارایی انرژی لازم برای آن کشتی دشوارترین (پایین ترین) مقدار خواهد بود.
  ۵- برای هر کشتی مشمول این مقرره، نیروی رانش نباید از نیروی رانش لازم برای حفظ توان مانور کشتی در شرایط نامطلوب، به گونه تعریف شده در دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان کمتر باشد.
  ۶- سازمان باید در ابتدای مرحله ۱ و اواسط مرحله ۲، وضعیت پیشرفت فناوری را بررسی نماید و چنانچه تأیید ضرورت داشته باشد، زمان بندی، عوامل خط مبنای شاخص طراحی کارایی انرژی برای انواع کشتی و درجات کاهش مندرج در این مقرره را اصلاح نماید. 
  مقرره ۲۲- طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی (اس ای ای ام پی)
  ۱- هر کشتی باید یک طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی را داشته باشد. این طرح می تواند بخشی از سامانه (سیستم) مدیریت ایمنی کشتی باشد.
  ۲- طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی باید با در نظر گرفتن دستورالعمل مصوب سازمان تدوین شود. 
  مقرره ۲۳- ارتقای همکاری های فنی و انتقال فناوری مرتبط با بهبود کارایی انرژی کشتی ها
  ۱- مراجع دریایی باید با همکاری سازمان و سایر نهادهای بین المللی، نسبت به ارتقاء و ارائه و در صورت اقتضاء حمایت مستقیم یا از مجرای سازمان به کشورهای متقاضی کمک فنی، به ویژه کشورهای در حال توسعه اقدام نماید.
  ۲- مرجع دریایی یک طرف باید به صورت فعالانه و با رعایت قوانین، مقررات و سیاست های ملی خود، با سایر طرف ها در امر ایجاد و انتقال فناوری و تبادل اطلاعات به کشورهای متقاضی کمک فنی، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در زمینه اتخاذ اقداماتی برای اجرای الزامات فصل ۴ این ضمیمه، به ویژه مقرره های ۴-۱۹ تا ۶-۱۹ همکاری نماید.»
  ۲۳- پیوست ۸ جدید زیر به انتهای این ضمیمه افزوده می شود:
   
  «پیوست ۸»
  شکل گواهینامه بین المللی کارایی انرژی (آی ای ای)
  گواهینامه بین المللی کارایی انرژی
  صادره به موجب الزامات تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، اصلاح شده توسط قطعنامه ام ای پی سی (۶۲) ۲۰۳، برای اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) به موجب صلاحیت دولت: .........................................................................................................................................
  (نام کامل کشور)
  توسط....................................................................................................................................................
  (نام کامل شخص صلاحتیدار[صلاحیتدار] یا سازمان مجاز به موجب مفاد این کنوانسیون) 
  مشخصات کشتی [به صورت گزینه ای، مشخصات کشتی را می توان در جداول افقی نیز درج کرد.]
  نام کشتی:........................................................................................................................................... 
  شماره یا حروف شاخص: .............................................................................................
  بندر محل ثبت:..............................................................................................................
  ظرفیت ناخالص:............................................................................................................
  شماره سازمان بین المللی دریانوردی [مطابق طرح شماره شناسه کشتی ها، مصوب سازمان طی قطعنامه (۱۵) ۶۰۰.الف]:................................................................ 
  بدینوسیله گواهی می شود: 
  ۱- کشتی طبق مقرره 4، 5 ضمیمه ۶ کنوانسیون مورد بازدید قرار گرفته است؛ و 
  ۲- بازدید نشان می دهد که کشتی با الزامات قابل اعمال مندرج در مقرره ۲۰، ۲۱ و ۲۲ انطباق دارد.
  تاریخ تکمیل بازدید مبنای صدور این گواهینامه:..................................(روز/ماه/سال)
  صادره در ........................................................................................................................
  (محل صدور گواهینامه)
  (روز/ماه/سال): ................................................................
  (تاریخ صدور)                                 (امضای مقام مسؤول صدور گواهینامه)
  (مهر یا تمبر مقام مسؤول، در صورت اقتضاء) 
   
  مکمل گواهینامه بین المللی کارایی انرژی (گواهینامه آی ای ای)
  سوابق سازه ای مرتبط با کارایی انرژی
   

  توجه:

  ۱- این سوابق باید به صورت دائم به گواهینامه الصاق شود. این گواهینامه باید همیشه در کشتی موجود باشد.

  ۲- این سوابق باید حداقل به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی تهیه شود. اگر از زبان رسمی طرف صادرکننده نیز استفاده شود، از این زبان در رفع اختلافات استفاده خواهد شد.

  ۳- برای پاسخ گویی از علامت ضرب در (x)، برای پاسخ «بله» یا «قابل اعمال» و خط تیره (ـ) برای پاسخ «خیر» یا «ناغیر [غیر] قابل اعمال»، در صورت اقتضاء استفاده نمایید.

  ۴- بجز در موارد عنوان شده به صورتی دیگر، مقرره های مندرج در این سوابق به مقرره های ضمیمه ۶ کنوانسیون و قطعنامه ها یا بخشنامه ها به قطعنامه ها و بخشنامه های مصوب سازمان بین المللی دریانوردی اشاره دارد. 

   
  ۱- مشخصات کشتی
  ۱-۱- نام کشتی:..................................................................................................................
  ۲-۱- شماره سازمان بین المللی دریانوردی:................................................................ .
  ۳-۱- تاریخ قرارداد ساخت: .............................................................................................. 
  ۴-۱- ظرفیت ناخالص:......................................................................................................
  ۵-۱- حجم بارگیری:.........................................................................................................
  ۶-۱- نوع کشتی [نوع کشتی را مطابق با تعاریف مندرج در مقرره ۲ درج نمایید. کشتی هایی که در بیش از یک تعریف مندرج در مقرره ۲ قرار می گیرند باید به عنوان نوع دارای دشوارترین (پایین ترین) شاخص طراحی کارایی انرژی لازم در نظر گرفته شوند. اگر کشتی به هیچ یک از انواع تعریف شده در مقرره ۲ تعلق ندارد، عبارت «غیر از انواع تعریف شده در مقرره ۲» درج شود.]:...............................................................................................................
  ۲- سامانه (سیستم) رانش
  ۱-۲- رانش دیزل.............................................................................................................. □
  ۲-۲- رانش دیزلـالکتریک.............................................................................................. □
  ۳-۲- رانش توربینی......................................................................................................... □ 
  ۴-۲- رانش ترکیبی........................................................................................................ □ 
  ۵-۲- سامانه (سیستم) رانش غیر از موارد فوق...................................................... □
  ۳- شاخص طراحی کارایی انرژی حقیقی (ای ای دی آی)
  ۱-۳- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی طبق مقرره ۱-۲۰ بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی محاسبه شده است که فرایند محاسبه را نیز شامل می شود .......................................................... □ 
  شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی: .................................گرم گازکربنیک بر تن ـ مایل 
  ۲-۳- شاخص طراحی کارایی انرژی واقعی محاسبه نشده است زیرا:
  ۱-۲-۳- کشتی به موجب مقرره ۱-۲۰ معاف است زیرا در مقرره ۲۳-۲ به عنوان کشتی نوساز تعریف نشده است........... □ 
  ۲-۲-۳- نوع سامانه (سیستم) رانش کشتی طبق مقرره ۳-۱۹ معاف است. ............ □ 
  ۳-۲-۳- الزام مقرره ۲۰ از سوی مرجع دریایی کشتی طبق مقرره ۴-۱۹ برداشته شده است. ........................................ □ 
  ۴-۲-۳- نوع کشتی طبق مقرره ۱-۲۰ معاف است.............................................. □ 
  ۴- شاخص طراحی کارایی انرژی لازم
  ۱-۴- شاخص طراحی کارایی انرژی لازم: ...................گرم گازکربنیک بر تن ـ مایل 
  ۲-۴- به شاخص طراحی کارایی انرژی لازم نیاز نیست زیرا:
  ۱-۲-۴- کشتی به موجب مقرره ۱-۲۱ معاف است زیرا در مقرره ۲۳-۲ کشتی نوساز تعریف نشده است........... □ 
  ۲-۲-4- نوع سامانه (سیستم) رانش کشتی طبق مقرره ۳-۱۹ معاف است. ................. □ 
  ۳-۲-۴- الزام مقرره ۲۱ از سوی مرجع دریایی کشتی طبق مقرره ۴-۱۹ برداشته شده است. ......................................... □ 
  ۴-۲-۴- نوع کشتی طبق مقرره ۱-۲۱ معاف است.................................................. □ 
  ۵-۲-۴- ظرفیت کشتی از آستانه حداقل ظرفیت مندرج در جدول ۱ مقرره ۲-۲۱ کمتر است. ....................................... □ 
  ۵- طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی
  کشتی طبق مقرره ۲۲ از طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی برخوردار است.............................................. □ 
  ۶- پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی
  ۱-۶- پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی به همراه گواهینامه بین المللی کارایی انرژی، طبق مقرره ۱-۲۰ وجود دارد....................................... □ 
  ۲-۶- شماره شناسه/تأیید پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی:.......................
  ۳-۶- تاریخ تأیید پرونده فنی شاخص طراحی کارایی انرژی:.......................................
  بدینوسیله صحت موارد مندرج در این سوابق از همه نظر گواهی می شود.
  صادره در ........................................................................................................................
  (محل صدور گواهینامه)
  (روز/ماه/سال):...............................................................................................................
  (تاریخ صدور)                                     (امضای مقام مسؤول صدور گواهینامه)
  (مهر یا تمبر مقام مسؤول، در صورت اقتضاء)»
  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به اصلاحات ضمائم کنوانسیون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28145761
اکنون :
35